ثبت نام

ثبت نام اولیه و رزرو کلاس هم به صورت حضوری و هم به صورت اینترنتی امکان پذیر است.

بعد از به حد نصاب رسیدن کلاس و برگزاری قطعی دوره با شما جهت ثبت نام نهایی تماس گرفته می شود.

برای ثبت نام نهایی پرداخت حداقل یک سوم مبلغ دوره ضروری است.

شیوه پرداخت

برای ثبت نام نهایی پرداخت حداقل یک سوم مبلغ دوره ضروری است. برای مبالغ هشتصد هزار تومان و پایین تر پرداخت کل مبلغ برای ثبت نام نهایی ضروری است.

پرداخت مبالغ بیشتر از هشتصد هزار تومان تا دو میلیون تومان: یک سوم نقدی و ما بقی حداکثر طی سه قسط

پرداخت مبالغ بیشتر از دومیلیون تومان تا چهار میلیون تومان: یک سوم نقدی و ما بقی حداکثر طی شش قسط

پرداخت مبالغ بیشتر از چهار میلیون تومان و بالاتر: یک سوم نقدی و ما بقی حداکثر طی نه قسط

پرداخت به صورت نقدی با حضور در محل دفتر مرکزی رایکا و یا واریز به یکی از شماره حساب های پیوستی امکان پذیر است.

برای پرداخت با تسهیلات، داشتن چک بانکی ضروری است و بدون آن امکان پذیر نمی باشد.

تاریخ و مبلغ چک ها به صورت زیر است. مبلغ بدهی خود را از کل مبلغ دوره کسر نموده و بر تعداد اقساط تقسیم نمایید. مبلغ هر چک را با توجه به جدول زیر آماده نمایید.

تحویل چک ها در زمان ثبت نام نهایی  حداکثر یک هفته قبل از اولین روز تشکیل کلاس است.

111

لغو ثبت نام و کنسل کردن کلاس

چنانچه بعد از پرداخت و ثبت نام نهایی نسبت به کنسلی کلاس اقدام نمایید، شرایط عودت وجه به صورت زیر است :

تا 7 روز قبل از شروع قطعی دوره، عودت 90% وجه کل کلاس امکان پذیر است.

تا 3 روز قبل ار شروع قطعی دوره، عودت 30% وجه کل کلاس امکان پذیر است.

در 3 روز پایانی قبل از شروع قطعی دوره و بعد، از آن عودت وجه امکان پذیر نخواهد بود.

شرایط دریافت گواهینامه

  • کسب نمره قبولی ( 70 از 100)و تایید استاد
  • عدم غیبت در بیش از یک پنجم جلسات کلاس
  • تسویه شهریه بطور کامل و دریافت تاییدیه از بخش مالی